โครงการจัดทำระบบการนำเสนอข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด

เพื่อจัดทำการนำเสนอข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ในการสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานนโยบาลภาครัฐ และเอกชน ในการวางแผน การพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร

30 มิถุนายน 2563

โครงการการออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563

1. เพื่อพัฒนา Mobile Application สำหรับใช้ในมือถือ ในระบบ Android และ iOS ให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ที่ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ
2. เพื่อพัฒนา Web Application เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและรวมรวบข้อมูลความเสียหาย ให้สามารถนำมาประเมินภาพรวมความเสียหายได้ง่ายขึ้น
3. เพื่อช่วยเกษตรกรในการแจ้งความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
4. เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบ Mobile Application สามารถนำมาใช้งานได้ทันที

ไปยังเว็บไซต์
25 มีนาคม 2563

โครงการยกระดับการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน “จองรถเกี่ยว” ให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ให้สามารถนำระบบมาใช้ในการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวในช่วงที่มีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมาก
2. เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวกับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้าวและรถเกี่ยวนวดข้าวและใช้ระบบในการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็วทันสถานการณ์ และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
3. เพื่อพัฒนาแนวทางและต้นแบบการจัดเก็บและติดตามข้อมูลรถเกี่ยวข้าวอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อนำข้อมูลในระบบมาใช้วิเคราะห์ในการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

29 มิถุนายน 2562

โครงการ Farm Feed: แพลตฟอร์มการเก็บข้อมูลทางการเกษตรและการบริหารจัดการ ทรัพยากรแบบแบ่งปัน (DEPA Digital Research Development and Innovation Fund)

1. เพื่อการบริการจัดการข้อมูลด้านเกษตรกรรมของเกษตรกร และข้อมูลแปลงเกษตร (ข้อมูลเชิงพื้นที่) ในประเทศไทย
2. เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร และสร้างองค์ความรู้ในการทำการเกษตร โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการทำ Big Data Analytics ด้านการเกษตรของประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทําแพลตฟอร์มการแบ่งปันเครื่องจักรกลด้านการเกษตร (Uberization)
5. เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคเกษตรกรรม 4.0
6. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรของประเทศไทย

ไปยังเว็บไซต์
3 กรกฎาคม 2561

ทําการวิจัยและพัฒนาของข้อมูลเชิงพื้นที่

ทําการวิจัยและพัฒนาของข้อมูลเชิงพื้นที่ของ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Data Analytics Project) ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (The University of Tokyo, Japan)

ปี 2560

ทําการวิจัยและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการเกษตรขนาดใหญ่

ทําการวิจัยและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการเกษตรขนาดใหญ่ (Spatial Big Data) และ Mobile application ด้านการเกษตร

ปี 2559

ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบให้องค์กรภาครัฐ

เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาระบบให้องค์กรภาครัฐ เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง การประปาส่วนภูมิภาค สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

ปี 2558

ทําการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ทําการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมรหัสเปิด (Open source)

ปี 2557

ก่อตั้งบริษัท อินฟิวส์ จำกัด

บริษัท อินฟิวส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยทําธุรกิจให้บริการจัดการข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่ภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการวิจัย และการรับโจทย์ปัญหาเพื่อพัฒนาหาแนวทางแก้ไข

ปี 2556